Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1545

Решение № 1545

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1545

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2б, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.502.304 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 1 895 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ХІІ от стр. кв. 237, отреден „за обществено обслужване”, актуван с АОС № 4929/22.08.2011 г.;

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2а, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.502.303 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 1 883 кв.м., с начин на трайно ползване: спортно игрище, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІV от стр. кв. 237; зала с плувен басейн с размери 25/12 м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.502.303.1.1 по КККР на гр. Велико Търново, с предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, на две нива, разположен в сутеренния и партерния етажи от сграда №1, подробно описан в с АОС № 5763/26.11.2013 г.;

ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост, чл. 103 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2б, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.502.304 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 1 895 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ХІІ от стр. кв. 237, отреден „за обществено обслужване”, актуван с АОС № 4929/22.08.2011 г.;

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2а, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.502.303 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 1 883 кв.м., с начин на трайно ползване: спортно игрище, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІV от стр. кв. 237; зала с плувен басейн с размери 25/12 м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.502.303.1.1 по КККР на гр. Велико Търново, с предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, на две нива, разположен в сутеренния и партерния етажи от сграда №1, подробно описан в с АОС № 5763/26.11.2013 г.;

за срок от 10 /десет/ години при начална конкурсна наемна цена в размер на 635,00 лв. на месец, съгласно изготвена оценка от “Инвестстрой 92” ЕООД.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имотите под наем при следните условия:

1. Предложена офертна цена, не по - ниска от началната конкурсна наемна цена.

2. Кандидатите са длъжни да представят офертно предложение за управление и развитие на общинския имот, с разпределение на инвестициите по години. Кандидатите представят и визия на бъдещото съоръжение.

3. За участие в конкурса се внася депозит в размер на минималната конкурсна цена. При непълнота на представените документи на участник, депозитът не се възстановява.

4. При отказ от подписване на договор за наем, депозитът на участника не се възстановява.

5. Спечелилият участник заплаща 25% от достигнатата наемна цена за период от първите пет години от договора, при условие, че:

    - в двумесечен срок от подписване на договора внесе технически инвестиционен проект за обекта с приложено към него КСС;

    - в срок от четири месеца от влизане в сила на Разрешението за строеж извърши СМР съгласно одобрения технически проект, на стойност не по-малко от 15 000 лева и в същия срок представи в Община Велико Търново разходо-оправдателни документи за това;

    - в срок от двадесет и четири месеца от влизане в сила на Разрешението за строеж извърши СМР съгласно одобрения технически проект, на стойност не по-малко от 20 000 лева и в същия срок представи в Община Велико Търново разходо-оправдателни документи за това.

6. В случай, че наемателят не изпълни указаното в т.5 от настоящото решение, договорът се прекратява и наемателят заплаща пълния размер на договорената наемна цена за периода, в който е действал наемният договор. Всички направени подобрения остават в полза на Община Велико Търново и не се дължи тяхното заплащане.

7. За останалите години от срока на договора наемателят заплаща пълна месечна наемна цена.

ІV. Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община велико Търново да осъществи всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащото законодателство.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ