Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1546

Решение № 1546

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване Проект за ЧИ на ПУП- план за регулация за УПИ ІІ-195 от кв.23 по плана на гр.Дебелец, община Велико Търново – частично закриване на неоткрита улица в частта между ОК ОК 103 – 102 и създаване на улици – тупик съответно с ОК ОК 95-9501 и с ОК ОК 102-10201; заличаване на кв.23 и обединяване на квартали № 18 и № 23 в един квартал № 18; преномериране на осем броя урегулирани поземлени имоти от бивш кв.23; промяна дворищно-регулационните линии на УПИ ІІ-195 от бивш кв.23 по съществуващите имотни граници и разделяне на имота на два нови УПИ ХІІІ-195 и УПИ ХІV-195 от кв.18.

 

РЕШЕНИЕ № 1546

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №108 от Протокол №8 от 24.09.2014 г. на Експертния съвет по устройство на територията, Великотърновският общински съвет одобрява:

Проект за ЧИ на ПУП- план за регулация за УПИ ІІ-195 от кв.23 по плана на гр.Дебелец, община Велико Търново, както следва:

- частично закриване на улица с ОК ОК 103-102 и създаване на улици – тупик съответно с ОК ОК 95-9501 и с ОК ОК 102-10201;

- заличаване на кв.23 и обединяване на квартали 18 и 23 в един квартал № 18;

- промяна дворищно – регулационните граници на УПИ ІІ-195 от бивш кв.23 по съществуващите имотни граници спрямо УПИ ІV-170 от кв.18, УПИ VІ-196 кв.18, УПИ ІІІ-197 от бивш кв.23, УПИ ІХ-192 от бивш кв.23 и УПИ І-193 от бивш кв.23 и обособяване на пешеходен достъп в югоизточна посока за сметка на част от ПИ № 195;

- разделяне на УПИ ІІ-195 от бивш кв.23 на два нови УПИ – УПИ ХІІІ-195 и УПИ ХІV-195 от кв.18;

- преномериране на осем броя урегулирани поземлени имота от бивш кв.23, както следва: УПИ І-193 в УПИ ХІ-193 кв.18; УПИ ІІІ-197 в УПИ ХV-197 кв.18; УПИ ІV-198 в УПИ ХVІ-198 кв.18; УПИ V-188 в УПИ ХVІІ-188 кв.18; УПИ VІ-159 в УПИ ХVІІІ-159 кв.18; УПИ VІІ-190 в УПИ ХІХ-190 кв.18; УПИ VІІІ-191 в УПИ ХХ-191 кв.18; УПИ ІХ-192 в УПИ ХІІ-192 кв.18, съгласно отразените върху проекта поправки със зелен цвят на регулационните линии, цифри, защриховки и зачерквания, и с кафяв цвят на улично-регулационните линии, зачерквания и цифри.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ