Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 84 от 30.04.2015 г. Решение № 1547

Решение № 1547

Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.04.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ № 021011, местност „Елия”, землище на гр.Велико Търново – промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди "за производствени и складови дейности"; план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП – план за регулация и застрояване

 

РЕШЕНИЕ № 1547

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ,чл.108, ал.2 ЗУТ и чл.110,ал.1,т.1 от ЗУТ и Решение № КЗЗ-08 от 24.04.2014 г., на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Подробен устройствен план- план за регулация: промяна регулационните линии на ПИ № 0210011, ПИ №0210010 и УПИ II-380 , съгласно отразените върху плана с червен цвят линии и надписи и със зелен цвят зачерквания и защриховки

2. Подробен устройствен план – план за застрояване, план- схеми за електрификация, водоснабдяване и канализация към ПУП за ПИ № 021011 /индентификатор 10447.21.11 по КК и КР на гр. В. Търново /, за промяна предназначението на имота, местност „ Елия” /Елията/, землище на гр.Велико Търново, като се определя предназначение за „производствени и складови дейности” при следните устройствени показатели : Височина на сградите- до 10 м.;плътност на застрояване /П застр./- до 60% ; коефициент на интензивност /Кинт/-до 0,6; минимална озеленена площ- 40% ; начин на застрояване- свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ