Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 40

Решение № 40

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година


ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственос по чл. 54 от ЗДС


РЕШЕНИЕ № 40


1.    На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на имот, представляващ:
УПИ I от строителен квартал 13 по плана на с. Габровци, община Велико Търново, заедно с построения в него обект „Бивше помощно възпитателно училище - интернат", за който е съставен акт за държавна собственост №3678/05.04.2011 г.


2.    Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгладно изискванията на чл. 54 от ЗДС.


 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                  /НИКОЛАЙ АШИКОВ/