Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 86-то заседание - 28.05.2015 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на осемдесет и шестото заседание, което да се проведе на 28.05.2015 г. /четвъртък/ от 09:00 часа в голяма зала на община Велико Търново, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2015 г., Вх. № 3462/12.05.2015 г.

2. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първо тримесечие на 2015 г., Вх. № 3471/14.05.2015 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.042015 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2015 г., Вх. № 3485/15.05.2015 г.

4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3467/12.05.2015 г.

5. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия „Борис Денев“ – В. Търново, Вх. № 3413/17.04.2015 г.

6. Приемане на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново 2014-2020 г., Вх. № 3466/12.05.2015 г.

7. Покана от Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2015 г., Вх. № 3479/15.05.2015 г.

8. Предоставяне на общинско жилище, съобразно решение на ПК по ПГОБК по Протокол № 41/18.05.2015 г.

9. Питане от Петко Тюфекчиев – общински съветник, Вх. № 3511/18.05.2015 г.

10. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, с. Пчелище, Вх. № 3520/20.05.2015 г.

11. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, гр. В. Търново, Вх. № 3521/20.05.2015 г.

12. Предоставяне на заем от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол“, Вх. № 3522/20.05.2015 г.

13. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Въглевци, Вх. № 3492/15.05.2015 г.

14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3494/15.05.2015 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Буковец, Вх. № 3495/15.05.2015 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 3497/15.05.2015 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3490/15.05.2015 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3498/15.05.2015 г.

20. Преобразуване на имот в частна общинска собственост, с. Шемшево, Вх. № 3493/15.05.2015 г.

21. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Леденик, Вх. № 3491/15.05.2015 г.

22. Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти, гр. В. Търново, Вх. № 3500/15.05.2015 г.

23. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3427/23.04.2015 г.

24. Актуализиране на цена по договор за наем, Вх. № 3481/15.05.2015 г.

25. Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ, Вх. № 3496/15.05.2015 г.

26. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Никюп, Вх. № 3487/15.05.2015 г.

27. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Леденик, Вх. № 3488/15.05.2015 г.

28. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Плаково, Вх. № 3489/15.05.2015 г.

29. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Самоводене, Вх. № 3502/18.05.2015 г.

30. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Присово, Вх. № 3509/18.05.2015 г.

31. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване съгласие за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3503/18.05.2015 г.

32. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Вонеща вода, Вх. № 3504/18.05.2015 г.

33. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Килифарево, Вх. № 3505/18.05.2015 г.

34. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3506/18.05.2015 г.

35. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Водолей, Вх. № 3507/18.05.2015 г.

36. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Големаните, Вх. № 3508/18.05.2015 г.

37. Информация за резултатите от дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД през 2014 г., Вх. № 3480/15.05.2015 г.

38. Информация за резултатите от дейността на „Пазари – Велико Търново“ ООД през 2014 г., Вх. № 3475/14.05.2015 г.

39. Информация за резултатите от дейността на „Общинска банка“ АД през 2014 г., Вх. № 3472/14.05.2015 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ