Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 85 от 21.05.2015 г. Решение № 1555

Решение № 1555

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Велико Търново” по Фонд „Социална закрила” за модернизация на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – Велико Търново в гр. Дебелец

 

РЕШЕНИЕ № 1555

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и приетата от Великотърновски общински съвет Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община Велико Търново 2011 – 2015 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Велико Търново” по Фонд „Социална закрила” за модернизация на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – Велико Търново в гр. Дебелец.

2. Дава съгласие Община Велико Търново да поеме ангажимент за осигуряване на152,32 лв. с ДДС от общинския бюджет, сума представляваща минимално допустимият принос на Община Велико Търново за съфинансиране на Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Велико Търново”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Розалина Стефанова/                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ