Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 41

Решение № 41

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ


РЕШЕНИЕ № 41

 

1.    На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.5 във връзка с чл. 25 ал.1 и чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Мобилтел” ЕАД София, за промяна предназначението части от имоти общинска собственост, както следва:
- имот №001028, земеделска територия, с НТП: пасище, землище с. Големаните, м. Стублицата, ІІІ категория, с обща площ 2,383 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 0,100 дка;
- имот №001025, земеделска територия, с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, землище с. Големаните, м. Стублицата, с обща площ 4,668 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 1,351 дка;
- имот №001675, територия на транспорта, с НТП: за местен път, землище гр. Килифарево, м. Нацовски лъки, с обща площ 17,103 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 0,440 дка;
- имот №001007, земеделска територия, с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, землище с. Големаните, м. Големански път, с обща площ 1,934 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 1,658 дка;
- имот №040020, земеделска територия, с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, землище с. Големаните, м. Могилищник, с обща площ 9,257 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 3,089 дка;
- имот №012037, земеделска територия, с НТП: изоставена орна земя, землище с. Големаните, м. Могилищник, VІ категория, с обща площ 10,971 дка, площ от имота с ограничения в ползуването – 0,181 дка;
- имот №019013, земеделска територия, с НТП: изоставена орна земя, землище с. Големаните, м. Големански път, ІV категория, с обща площ 17,055 дка, площ от имота с ограничения в ползването /само сервитут/ - 0,032 дка., във връзка с проект за подробен устройствен план – парцеларен  план за трасе на кабел за външно ел. захранване 20 кV за обект „Базова станция на Мобилтел” в ПИ №012037, землище с. Големаните, община Велико Търново, разгледан и приет с решение №159 по протокол №15 от 28.09.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, чл. 25 ал.5 във връзка с ал.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути на „Мобилтел” ЕАД София върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.


3. „Мобилтел” ЕАД София да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                  /НИКОЛАЙ АШИКОВ/