Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 85 от 21.05.2015 г. Решение № 1563

Решение № 1563

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2014г. и освобождаване от отговорност на управителя

 

РЕШЕНИЕ № 1563

 

І. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, Великотърновски общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността през 2014 година на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново.

2. Приема Годишен доклад на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2014 г.

3. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността през 2014 година на дружеството съгласно предвидения в закона ред.

4. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2014г. в размер на 7 000лв. (седем хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин:

-70% остава в „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и

-30 % за изплащане на Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

1.Освобождава от отговорност Управителя Методи Стефанов Петров на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, за 2014г.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2015 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2014г. и внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Розалина Стефанова/                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ