Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 85 от 21.05.2015 г. Решение № 1565

Решение № 1565

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2014г. и освобождаване от отговорност на управителя

 

РЕШЕНИЕ № 1565

 

І. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, Великотърновски общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността през 2014 година на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново.

2. Приема Годишен доклад за дейността на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2014 г.

3. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността през 2014 година на дружеството съгласно предвидения в закона ред.

4. Реализираната печалба от дейността на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2014г. в размер на 17 000лв. (седемнадесет хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин:

-70% остава в „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и

-30 % за изплащане на Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

1.Освобождава от отговорност Управителя Цветомир Иванов Бояджиев на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, за 2014г.

2. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2015 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2014г. и внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Розалина Стефанова/                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ