Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1568

Решение № 1568

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1568

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ „ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ“

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

ІI тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-823

0

-823

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-823

0

-823

-Дирекция „Образование, мл.д-сти и спорт“

-823

-823

Други неданъчни приходи

3600

154

0

154

- други неданъчни приходи

3619

154

0

154

-Дирекция „Образование, мл.д-сти и спорт“

154

154

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-117

0

-117

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-117

0

-117

-Дирекция „Образование, мл.д-сти и спорт“

-117

-117

Помощи и дарения от страната

4500

786

0

786

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

786

0

786

-Дирекция „Образование, мл.д-сти и спорт“

786

786

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

ІI тр.

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

0

0

0

- Внесен ДДС (-)

3701

7 046

7 046

0

-Дирекция „Образование, мл.д-сти и спорт“

7 046

7046

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия (-)

3702

-7 046

-7 046

0

-Дирекция „Образование, мл.д-сти и спорт“

-7 046

-7046

Помощи и дарения от страната

4500

986

0

986

- текущи помощи и дарения от страната

4501

1 486

0

1 486

-Община Велико Търново

500

500

-Дирекция „Култура и туризъм“

986

986

- капиталови помощи и дарения от страната, в т.ч.:

4503

-500

0

-500

-Община Велико Търново

-500

-500

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

986

0

986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

986

0

986

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

0

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

0

- Община Велико Търново

6109

-49 827

-49 827

-Дирекция „Образование, мл.д-сти и спорт“

6109

1 144

1144

-Дирекция „Култура и туризъм“

6109

17 683

17 683

- Кметство Ресен

6109

31 000

31 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

986

0

986

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

986

0

986

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

201 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

201 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

201 лв

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

18 669 лв

Група 3 Култура

18 669 лв

- в т. ч.:

Дирекция „Култура и туризъм“

18 669 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

18 870 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-25 400 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-25 400 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при
стихийни бедствия и аварии

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-31 000 лв

Кметство Ресен

31 000 лв

3. Функция 3 Образование

1 144 лв

- в т. ч.:

Дирекция „Образование, мл.дейности и спорт“

1 144 лв

4. Функция 4 Здравеопазване

12 225 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

12 225 лв

Дирекция „Образование, мл.дейности и спорт“

5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-201 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

-201 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-201 лв

6. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

112 456 лв

Група 1 Жилищно строителство

179 979 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

179 979 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-67 523 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-67 523 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-118 108 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-118 056 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-118 108 лв

Кметство Килифарево

52 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-52 лв

- в т. ч.:

Кметство Килифарево

-52 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-17 884 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

986 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

986 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1568-1-invest-prog.pdf)1568-1-invest-prog.pdf[Инвестиционна програма]141 Kb
Изтегляне на файла (1568-1-ob-zap.pdf)1568-1-ob-zap.pdf[Обяснителна записка]56 Kb