Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1570

Решение № 1570

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменениe и допълнениe на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

РЕШЕНИЕ № 1570

 

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет утвърждава на второ четене следното изменение и допълнение в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:

 

§1. В чл.110, ал.1 се прави следното изменение и допълнение:

 

Било: „Чл.110 /ал.1/ Продажбата на движима вещ/движими вещи с балансова стойност над 3000 лв., се извършва чрез търг с явно наддаване.”

 

Става: „Чл.110 /ал.1/ Продажбата на движима вещ/движими вещи с балансова стойност 5000лв. и над 5000 лв. се извършва чрез търг с явно наддаване.”

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ