Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1575

Решение № 1575

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, представляващи гаражи, построени в ПИ с идентификатор 10447.502.189, с административен адрес ул. ”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново - собственост на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1575

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4, ал. 4, чл. 31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.45, ал.7 от ЗДДС, чл.5, чл.6 и чл.14, ал.4 от НТК и във връзка със свои решения № 284/21.06.2012 г., № 353/13.09.2012 г. и № 365 от 27.09.2012 г., Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 50 (петдесет) на сто приетите с решения № 353 от 13.09.2012 г.(ДВ,бр.72 от 2012 г.) и № 365 от 27.09.2012 г.(ДВ,бр.80 от 2012 г.) на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, построени в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, както следва :

а) за „Гараж, с идентификатор 10447.502.189.1.1, съгласно КККР на гр.В.Търново, със ЗП 20 кв.м.,заедно с 20% ид.ч. от общите части на сградата и 1,1416 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189” – 4 620 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр.В.Търново,със ЗП 20 кв.м., заедно с 20% ид.ч. от общите части на сградата и 1,1416 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189” – 4 550лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

в) за „Гараж, с идентификатор 10447.502.189.2.2, съгласно КККР на гр.В.Търново, със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730% ид.ч. от общите части на сградата и 0,4697% ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447. 502.189”- 5 875 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС.

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т.1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване,както следва: за имота по т.1, буква „а” – 450 лева; за имота по т.1,буква „б” – 450 лева, за имота по т.1,буква „в” – 580 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга- 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т. 1, буква „а” – 1386 лева ; за имота по т. 1,буква „б” – 1365 лева, за имота по т. 1, буква „в” – 1 763 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търговете се подават в ст. 419 в сградата на Община В.Търново - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ