Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 43

Решение № 43

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 43

        
1.  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.5 във връзка с чл. 25 ал.1 и чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Община Велико Търново за промяна предназначението на недвижим имот, за който е съставен акт за публична общинска собственост №4870/05.04.2011 г. и който по КККР на с. Арбанаси представлява пасище - поземлен имот с идентификатор №00583.38.11, с площ 57,179 дка, десета категория, местност „Новите лозя”, за рекреационни дейности с необходимите за функцията съоръжения.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.


 2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия в изпълнение разпоредбите на действащото законодателство.

 

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
            /НИКОЛАЙ АШИКОВ/