Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1577

Решение № 1577

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 1577

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставени трайни насаждения /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №101014, с площ от 1,355 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6035/26.03.2015 г.;

- овощна градина /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №100011, с площ от 2,000 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6037/27.03.2015 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №100003, с площ от 8,418 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6038/27.03.2015 г.;

- ливада /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №101001, с площ от 2,209 дка, осма категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6036/26.03.2015 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- изоставени трайни насаждения /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №101014, с площ от 1,355 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6035/26.03.2015 г.;

- овощна градина /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №100011, с площ от 2,000 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6037/27.03.2015 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №100003, с площ от 8,418 дка, девета категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6038/27.03.2015 г.;

- ливада /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №101001, с площ от 2,209 дка, осма категория, местност „Лъката 9” в землище с. Въглевци, актуван с АОС № 6036/26.03.2015 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №101014 - в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева;

- за поземлен имот №100011 - в размер на 1 145 /хиляда сто четиридесет и пет/ лева;

- за поземлен имот №100003 - в размер на 3 790 /три хиляди седемстотин и деветдесет/ лева;

- за поземлен имот №101001- в размер на 1 070 /хиляда и седемдесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ