Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1579

Решение № 1579

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 1579

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.15, с площ от 0,381 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6041/01.04.2015 г.;

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.20, с площ от 0,449 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6042/01.04.2015 г.;

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.21, с площ от 0,280 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6040/01.04.2015 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.15, с площ от 0,381 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6041/01.04.2015 г.;

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.20, с площ от 0,449 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6042/01.04.2015 г.;

- ниви – орна земя /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №241.21, с площ от 0,280 дка, шеста категория, местност „Долни сини вир” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Буковец, актуван с АОС № 6040/01.04.2015 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №241.15 - в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева;

- за поземлен имот №241.20 - в размер на 425 /четиристотин двадесет и пет/ лева;

- за поземлен имот №241.21 - в размер на 265 /двеста шестдесет и пет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ