Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1580

Решение № 1580

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 1580

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023003, с площ от 1,280 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6044/02.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023009, с площ от 0,900 дка, пета категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6046/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023012, с площ от 0,300 дка, четвърта категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6048/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023016, с площ от 2,119 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6047/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023017, с площ от 2,117 дка, четвърта категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6045/02.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №066011, с площ от 2,069 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6043/02.04.2015 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023003, с площ от 1,280 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6044/02.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023009, с площ от 0,900 дка, пета категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6046/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023012, с площ от 0,300 дка, четвърта категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6048/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023016, с площ от 2,119 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6047/03.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №023017, с площ от 2,117 дка, четвърта категория, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6045/02.04.2015 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи имот №066011, с площ от 2,069 дка, местност „Чешмите” в землище с. Беляковец, актуван с АОС № 6043/02.04.2015 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №023003- в размер на 1 120 /хиляда сто и двадесет/ лева;

- за поземлен имот №023009- в размер на 820 /осемстотин и двадесет/ лева;

- за поземлен имот №023012- в размер на 245 /двеста четиридесет и пет/ лева;

- за поземлен имот №023016- в размер на 2 000 /две хиляди/ лева;

- за поземлен имот №023017- в размер на 2 010 /две хиляди и десет/ лева;

- за поземлен имот №066011- в размер на 1 390 /хиляда триста и деветдесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ