Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1582

Решение № 1582

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1582

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Поп Матей Преображенски” №1б, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.508.550 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 20 кв.м., с начин на трайно ползване: За автогараж, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново имотът представлява УПИ Х от кв.291 с отреждане: За гараж; заедно с построената в имота сграда с идентификатор №10447.508.550.1 по КККР на града, масивна конструкция, на един етаж, построена през 1991 г., със ЗП от 20 кв.м., с предназначение: Хангар, депо, гараж; за който е съставен акт за частна общинска собственост №6031/19.03.2015 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Поп Матей Преображенски” №1б, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.508.550 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 20 кв.м., с начин на трайно ползване: За автогараж, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново имотът представлява УПИ Х от кв.291 с отреждане: За гараж; заедно с построената в имота сграда с идентификатор №10447.508.550.1 по КККР на града, масивна конструкция, на един етаж, построена през 1991 г., със ЗП от 20 кв.м., с предназначение: Хангар, депо, гараж; за който е съставен акт за частна общинска собственост №6031/19.03.2015 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от „Инвестстрой-92” ЕООД Велико Търново, в размер на 9 900 /девет хиляди и деветстотин/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ