Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1583

Решение № 1583

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Преобразуване на имот в частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1583

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.2 ал.1 от НРПУРОИ, Виликотърновски общински съвет изважда от списъка на имотите публична общинска собственост и обявява за частна общинска собственост недвижим имот, представляващ УПИ ІХ-708 /девет римско за имот седемстотин и осем/ от кв.90 /деветдесет/ по плана на с. Шемшево с площ от 1060 кв. м. /хиляда и шестдесет квадратни метра/, заедно с построените в имота двуетажна сграда /бивше кметство с. Шемшево/, гараж и складове, външна тоалетна.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по съставяне на акт за частна общинска собственост за недвижимия имот, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ