Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1584

Решение № 1584

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 1584

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т.3 и чл.49 ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 50 /петдесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №6005/11.02.2015 г., представляващо 50/625 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Леденик, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот Х-232 /десет римско за имот двеста тридесет и две/ от строителен квартал 45 /четиридесет и пет/ по плана на с. Леденик, община Велико Търново, целият с площ от 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.м., останалата част от който е собственост на Милка Цанкова Христова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Г. Измирлиев” №12 и Цвета Петкова Конакчиева с адрес с. Леденик, №270А.

2. Определя стойност въз основа на експертана оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 50 /петдесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №6005/11.02.2015 г., представляващо 50/625 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Леденик, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот Х-232 /десет римско за имот двеста тридесет и две/ от строителен квартал 45 /четиридесет и пет/ по плана на с. Леденик, община Велико Търново, целият с площ от 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.м., в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Милка Цанкова Христова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Г. Измирлиев” №12 и Цвета Петкова Конакчиева с адрес с. Леденик, №270А.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ