Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1585

Решение № 1585

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 1585

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т.5 и чл.49 ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Велико Търново и „БИО ВИС” ООД с ЕИК 202139239, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сава Муткуров” №2, представлявано от управителя Георги Йорданов Георгиев, възникнала в резултат на регулационна промяна, чрез замяна на части от имоти, както следва:

- земя с площ от 516 кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 10447.502.270, целият с площ от 1 094 кв.м., начин на трайно ползване – за друг обществен обект, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ ПИ №3890. Съгласно Решение №1264/24.03.2011 г. на ВТОбС и влязъл в сила ПУП, част от имота с площ от 516 кв.м. попада в новообразуван УПИ ХХХІІ-7309 от строителен квартал 16а „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност”, частна собственост. За имота е съставен акт за частна общинска собственост №4895/08.06.2011 г.

-земя с обща площ от 465 кв.м., представляваща части от поземлен имот с идентификатор №10447.502.248 и от поземлен имот с идентификатор №10447.502.249 по КККР на гр. Велико Търново, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, а по ПУП-ПР представлява част от поземлен имот №3873, целият с площ от 11 365 кв.м. Съгласно Решение №1264/24.03.2011 г. на ВТОбС и влязъл в сила ПУП, част от имота с площ от 465 кв.м. попада в новообразуван УПИ ХХХІІ-7309 от строителен квартал 16а „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност”, частна собственост. Срещу

- земя с обща площ от 908 кв.м. – части от поземлен имот с идентификатор №10447.502.271 по КККР на гр. Велико Търново, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ част от поземлен имот №7309 по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 6 757 кв.м. Съгласно Решение №1264/24.03.2011 г. на ВТОбС и влязъл в сила ПУП, част от имота с обща площ от 908 кв.м. попада, както следва: 775 кв.м. попадат в нова улица с ОК-ОК №№2795д-2795е; 40 кв.м. попадат в улица „Липа” с ОК-ОК №№93д-93; 93 кв.м. попадат в новообразуван УПИ ХХХІ-3873 от строителен квартал 16а „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност”, собственост на Община Велико Търново след прекратяване на съсобствеността. Поземлен имот №10447.502.271 е собственост на „БИО ВИС” ООД с ЕИК 202139239, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сава Муткуров” №2, представлявано от управителя Георги Йорданов Георгиев.

2. Утвърждава стойностите на имотите, определени с протоколи за експертна оценка, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за част от поземлен имот с идентификатор 10447.502.270 - в размер на 34 159 /тридесет и четири хиляди сто петдесет и девет/ лева без начислен ДДС;

- за част от поземлен имот №3873 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер общо на 30 783 /тридесет хиляди седемстотин осемдесет и три/ лева без начислен ДДС;

- за част от поземлен имот №7309 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 60 109 /шестдесет хиляди сто и девет/ лева без начислен ДДС. .

3. Разликата в стойността на прехвърляемите имоти да бъде определена след начисляване на дължимия ДДС и да бъде преведена от „БИО ВИС” ООД с ЕИК 202139239, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сава Муткуров” №2, представлявано от управителя Георги Йорданов Георгиев по банкова сметка на Община Велико Търново. Всички дължими данъци и такси по сделката, изчислени върху по-голямата стойност, са за сметка на „БИО ВИС” ООД с ЕИК 202139239, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сава Муткуров” №2, представлявано от управителя Георги Йорданов Георгиев.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ