Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1588

Решение № 1588

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ

 

РЕШЕНИЕ № 1588

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет отменя свое Решение № 437/18.12.2008 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с §18 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет приема списък на имоти от ОПФ, представляващи пасища, мери и ливади за общо ползване, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

                                                                                                                             

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с §18 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет приема списък на имоти от ОПФ, представляващи пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, съгласно Приложение № 2 по цени, определени по пазарен механизъм, съгласно Приложение № 3 към настоящото решение за срок от 6 (шест) стопански години, считано от стопанска 2015/2016 година. Сключването на договори за наем на обявените по този ред имоти от ОПФ, представляващи пасища, мери и ливади, не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

 

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет приема следните правила за ползване и мерки за опазване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията на община Велико Търново, както следва:

4.1. Пасищата, мерите и ливадите да се поддържат в добро земеделско и екологично състояние съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните правила.

4.2. Забранява се промяна предназначението на пасищата, мерите и ливадите, тяхното разораване, както и използването им за неземеделски нужди.

4.3. Не се допуска замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

4.4. Забранява се паленето на растителност в пасищата, мерите и ливадите.

4.5. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета /кметския наместник/ на населеното място.

4.6. Пасищата, мерите и ливадите да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

4.7. Пасищата, мерите и ливадите от списъка за индивидуално ползване се отдават както за паша, така и за косене.

4.8. Наемателите се задължават да осигуряват места за преминаване (прокари) на хора, животни и техника до съседни имоти, както и до традиционните места за водопой.

4.9. Забранява се поставянето на електропастири, временни или трайни заграждения върху пасищата, мерите и ливадите от ОПФ.

4.10. Не се разрешава изграждането на временни постройки (навеси).

4.11. При предоставяне на части от пасища, мери и ливади за общо ползване, за индивидуално ползване и/или на повече от един ползвател, разграничаването на отделните части да се изготвя върху копие от скица на съответния имот.

 

5. Възлага на Кмета на Община В. Търново да извърши всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото Решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1588-1.pdf)1588-1.pdf[Приложение № 1]62 Kb
Изтегляне на файла (1588-2.pdf)1588-2.pdf[Приложение № 2]111 Kb
Изтегляне на файла (1588-3.pdf)1588-3.pdf[Приложение № 3]75 Kb