Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1589

Решение № 1589

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища

 

РЕШЕНИЕ № 1589

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ – 1920” гр. В. Търново, ул. „Поборническа“ № 40, представлявано от Председателя на НС – Христо Стефанов Пашов за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2015 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

– обособена част с площ 25,000 дка, съгласно скица № К01479/20.06.2013 г., от поземлен имот № 077008 по картата на възстановената собственост на землище с. Никюп, частна общинска собственост, представляващ нива с обща площ 104,528 дка, ІІІ категория, м. Салкъмова гора, актуван с АОС № 955/18.04.2001 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ