Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1590

Решение № 1590

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища

 

РЕШЕНИЕ № 1590

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”ПОУКА – 1920” с. Леденик, представлявано от Председателя на НС – Радка Петкова Маринова за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2015 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд с обща площ 7,500 дка, както следва:

- поземлен имот № 079011 по картата на възстановената собственост на землище с. Леденик, общ. В. Търново, нива с площ от 6,500 дка, VІІІ категория, местност „Саламатя”, актуван с АОС № 5425/19.11.2012 г.

- поземлен имот № 085012 по картата на възстановената собственост на землище с. Леденик, общ. В. Търново, нива с площ от 1,000 дка, VІІ категория, местност „Саламатя”, актуван с АОС № 5047/21.01.2012 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ