Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1593

Решение № 1593

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища

 

РЕШЕНИЕ № 1593

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1928” с. Присово, представлявано от Председателя на НС – Малина Темелкова Попова за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2015 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Присово, общ. В. Търново с обща площ 43,460 дка, както следва:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

кат.

площ

/дка/

АОС

№ /дата

1

020014

Черковището

Нива

III

5,330

3242/26.05.2006

2

022008

Черковището

Нива          

III

4,551

3241/26.05.2006

3

028010

Черковището

Нива          

III

3,000

5059/23.01.2012

4

102003

Джурово

Нива          

III

6,299

5071/30.01.2012

5

102047

Джурово

Нива          

IV

4,998

5069/30.01.2012

6

102051

Джурово

Нива          

IV

5,999

5067/30.01.2012

7

102059

Джурово

Нива          

III

8,402

6053/20.04.2015

8

103045

Джурово

Нива          

III

4,881

5068/30.01.2012

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ