Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1595

Решение № 1595

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 062007 , местност „Кръста 2”, землище на с. Вонеща вода, община Велико Търново , с цел промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди и определяне ново предназначение за „ жилищни нужди”, и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № № 062007, местност „Кръста 2”, землище на с. Вонеща вода, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1595

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и чл.2 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 НН-412 от 14.04.2015 г./,. от Николай Илиев Ашиков, от гр. Велико Търново, ул. ”Симеон Велики” № 4, вх.В, ет.6,ап.22 и писмо с изх.№ 1179 от 25.03.2015г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши:

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Николай Илиев Ашиков, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 062007, местност „Кръста 2”, в землището на с. Вонеща вода, община Велико Търново, начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята – осма, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди”.

 

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 062007, местност „Кръста 2”, в землището на с. Вонеща вода, община Велико Търново, начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята – осма, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди"

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ