Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 45

Решение № 45

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение.

 

РЕШЕНИЕ № 45

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет предоставя ПИ № 125634 – нива с площ 8,036 дка, ІХ кат., м. „До село” по КВС на с. Самоводене, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 5015/23.11.2011 г. на Кръстю Иванов Тенджерков от с. Самоводене, общ. В. Търново, ул. „Опълченска” № 44, който в качеството му на наследник на Иван Кръстев Тенджерков е признат за собственик със съдебно Решение № 390/14.04.2011 г. на ВТРС по гр. д. № 5863/2010 г. с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот на Кръстю Иванов Тенджерков при спазване на действащата нормативна уредба.


ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                /НИКОЛАЙ АШИКОВ/