Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1596

Решение № 1596

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/, за промяна предназначението на имоти ПИ № 091018 , ПИ №091063, ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ №091092 , обединяването на ПИ №091063 , ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ №091092 , обособяването им в нов УПИ II „ за обществено обслужване” , местност „Горни Хармани” в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново и одобряване на техническо задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на имоти ПИ № 091018 , ПИ №091063, ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ №091092 , обединяването на ПИ №091063 , ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ№091092 ,обособяването им в нов УПИ II “за обществено обслужване”, местност „Горни Хармани” в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1596

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. рег.индекс и дата 5300-1864 от 21.03.2015г./, от ЕТ „РУМЯНА ХИНКОВА”, гр.В.Търново, ул. „ Стоян МихайловскиаровскиГабровски” №4 вх.В, представлявано от Румяна Йосифова Хинкова и писмо с изх.№ 3847 от 25.11.2013г. на РИОСВ – Велико Търново, с което са определени приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Великотърновският общински съвет реши:

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от ЕТ „РУМЯНА ХИНКОВА”, за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на имоти ПИ № 091018 , ПИ №091063, ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ №091092 , обединяването на ПИ №091063 , ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ№091092 ,обособяването им в нов УПИ II “за обществено обслужване-за ТИР паркинг”, местност „Горни Хармани” в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново

 

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за регулация за промяна предназначението на имоти ПИ № 091018 , ПИ №091063, ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ №091092 , обединяването на ПИ №091063 , ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ№091092 ,обособяването им в нов УПИ II “за обществено обслужване-за ТИР паткинг”, местност „Горни Хармани” в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново

- подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на имоти ПИ № 091018 , ПИ №091063, ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ №091092 , обединяването на ПИ №091063 , ПИ №091064, ПИ №091091, ПИ№091092 ,обособяването им в нов УПИ II “за обществено обслужване”, местност „Горни Хармани” в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ