Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1597

Решение № 1597

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.16.217, в землището на гр.Велико Търново, местност „ Козлуджа” за промяна предназначението на земеделска земя и отреждането и за „ обществено-обслужващи и производствено- складови дейности” и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.16.217

 

РЕШЕНИЕ № 1597

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. рег. индекс и дата 5300-2428 от 20.04.2015г. от „Ветеринарна клиника – Козлуджа” ООД гр. Велико Търново, бул.” БългарияаровскиГабровски” № 16, вх.А, ет.3 и Становище / техен изх.№ 846/12.03.2015 г./ на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от „Ветеринарна клиника – Козлуджа” ООД, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.16.217, местност „Козлуджа”, гр. Велико Търново за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имота за „ обществено-обслужващи и производствено- складови дейности”.

 

2. Дава разрешение за изработване на

- подробен устройствен план – план за застрояване ПИ № 10447.16.217, местност „Козлуджа”, гр. Велико Търново за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, и отреждането на имота за „обществено- обслужващи и производствено-складови дейности”.

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване за № 10447.16.217, местност „Козлуджа”, гр. Велико Търново към ПУП – план за застрояване.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ