Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1598

Решение № 1598

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 035009 , в землището на с.Водолей, местност „Горен Юртлук”, общ.Велико Търново и одобряване на техническо здание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 035009 , в землището на с. Водолей, местност „Горен Юртлук”, общ.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1598

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ и заявление с вх. рег. индекс и дата 94-ПП-518/27.05.2014 г. от Пламен Борисов Маринов, с. Водолей, община Велико Търново, Великотърновският общински съвет:

 

1. Одобрява техническо задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 035009 , в землището на с.Водолей, местност „Горен Юртлук”, общ.Велико Търново за промяна предназначението на земята и определяне ново конкретно предназначение на имота за „кравеферма“

 

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 035009 , в землището на с.Водолей, местност „Горен Юртлук”, общ.Велико Търново за промяна предназначението на земята и определяне ново конкретно предназначение на имота за „ кравеферма”

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № 035009, в землището на с. Водолей, местност „Горен Юртлук”

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ