Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г. Решение № 1599

Решение № 1599

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 017014 и ПИ № 017015, в землището на с.Големаните, общ. Велико Търново, местност „Вадата” за промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нужди и одобряване на техническо задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 017014 и ПИ № 017015

 

РЕШЕНИЕ № 1599

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ТТ-213 от 14.04.2015г.. от Теодор Георгиев Кожухаров, гр.Русе, ул.”Княжеска аровскиГабровски” № 22 и Решение №ВТ-08-ОС/2015 на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

                

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Теодор Георгиев Кожухаров, за изработване на подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ № 017014 и ПИ № 017015, с. Големаните, общ.Велико Търново, местност „Вадата” за промяна предназначението на земеделска земя и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищни нужди”.

              

2. Дава разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 017014 и ПИ № 017015, с. Големаните, общ.Велико Търново, местност „Вадата” за промяна предназначението на земеделска земя и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищни нужди”.

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване за ПИ № 017014 и ПИ № 017015, с. Големаните, общ.Велико Търново, местност „ Вадата” към ПУП – план за застрояване.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ