Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 87-то заседание - 25.06.2015 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на осемдесет и седмо заседание, което да се проведе на 25.06.2015 г. /четвъртък/ от 09:00 часа в голяма зала на община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на график на заседанията на ВТОбС, Вх. № 3575/12.06.2015 г.

2. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново, Вх. № 3549/10.06.2015 г.

3. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, Вх. № 3533/28.05.2015 г.

4. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3571/12.06.2015 г.

5. Приемане на Анализ на ситуацията в Община Велико Търново за изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.в област Велико Търново, Вх. № 3574/12.06.2015 г.

6. Включване на ОУ „П.Р.Славейков“ с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 3570/12.06.2015 г.

7. Удължаване на срока за управление на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 3544/05.06.2015 г.

8. Удължаване на срока за управление на „Обредни дейности“ ЕООД, Вх. № 3543/05.06.2015 г.

9. Даване на съгласие за извършване на разход от „Обредни дейности“ ЕООД за закупуване на комбиниран багер, Вх. № 3556/11.06.2015 г.

10. Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, Вх. № 3557/11.06.2015 г.

11. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3591/17.06.2015 г.

12. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, гр. В. Търново, Вх. № 3592/17.06.2015 г.

13. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, гр. Дебелец, Вх. № 3564/11.06.2015 г.

14. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, гр. В. Търново, Вх. № 3565/11.06.2015 г.

15. Предоставяне на Община Велико Търново на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична държавна собственост, Вх. № 3560/11.06.2015 г.

16. Предоставяне на помещения – общинска собственост за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, Вх. № 3568/11.06.2015 г.

17. Преобразуване на имот в публична общинска собственост, Вх. № 3566/11.06.2015 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 3561/11.06.2015 г.

19. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 3567/11.06.2015 г.

20. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3572/12.06.2015 г.

21. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3583/16.06.2015 г.

22. Питане от Група съветници на БСП, Вх.№ 3581/16.06.2015 г.

23. Питане от Желка Денева и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 3582/16.06.2015 г.

24. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3534/02.06.2015 г.

25. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 3535/02.06.2015 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Вонеща вода, Вх. № 3536/02.06.2015 г.

27. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3537/02.06.2015 г.

28. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3562/11.06.2015 г.

29. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3563/11.06.2015 г.

30. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Русаля, Вх. № 3569/11.06.2015 г.

31. Даване разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3546/08.06.2015 г.

32. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 3558/11.06.2015 г.

33. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Присово, Вх. № 3559/11.06.2015 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ