Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 46

Решение № 46

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново.


РЕШЕНИЕ № 46


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет предоставя ПИ № 017029 – нива с площ 8,203 дка, VІІ кат., м. „Караорман” по КВС на с. Миндя, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 5024/05.12.2011 г., за който с Протокол № 31/06.12.2010 г. на ОСЗ гр. В. Търново по заявление вх. № 976М е възстановено правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне на наследниците на Йорданка Тодорова Бузекова.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                   /НИКОЛАЙ АШИКОВ/