Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1603

Решение № 1603

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски общинския съвет до провеждане на местни избори 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1603

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема График на заседанията до провеждане на местни избори 2015 г.:

 

Заседание 30.07.2015 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I –во полугодие на 2015 г. и всички неснети от отчет решения;

2. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2015/2016 г.;

3. Информация относно хода на санирането на блоковете по програмата за енергийна ефективност;

4. Отчет за изпълнение на европроектите;

 

Заседание 27.08.2015 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2015 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Анализ и отчет за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во шестмесечие на 2015 г.;

 

Заседание 24.09.2015 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2015 г.;

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ