Начало Заседания Графици График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2015 г.

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2015 г.

 

График на заседанията през І-вото полугодие на 2015 г.

приет с решение № 1603 от 25.06.2015 г.

 

 

Заседание 30.07.2015 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I –во полугодие на 2015 г. и всички неснети от отчет решения;

2. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2015/2016 г.;

3. Информация относно хода на санирането на блоковете по програмата за енергийна ефективност;

4. Отчет за изпълнение на европроектите;


Заседание 27.08.2015 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2015 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Анализ и отчет за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во шестмесечие на 2015 г.;


Заседание 24.09.2015 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2015 г.;