Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1604

Решение № 1604

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“, по Програма на Национален доверителен екофонд – Инвестиционна програма за климата

 

РЕШЕНИЕ № 1604

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд с проектно предложение “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“;

2. Дава съгласие за осигуряване на собствен принос в размер на807,60 лева /шестостин и шестнадесет хиляди осемстотин и седем лева и шестдесет стот./, явяващи се 15% от стойността на целия проект.

3. Възлага на Кмета на общината да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, както и представянето му в НДЕФ.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ