Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1605

Решение № 1605

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 05M9ОP001-2.002 «Независим живот» за създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и приемане на Решение за съгласие за поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по – малко от 6 / шест / месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта

 

РЕШЕНИЕ № 1605

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на Насоки за кандидатстване по ОП РЧР, схема BG05M9ОP001-2.002 «Независим живот», Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за подаване на проектно предложение по ОП «РЧР» 2014 – 2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 «Независим живот», приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване».

2. Дава съгласие за създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

3. Поема ангажимент за осигуряване на устойчивост на финансираните със средства от безвъзмезната финансова помощ дейности на Центъра за услуги за социално включване в общността или в домашна среда, като поддържа услугите за социално включване в общността за срок не по – малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ