Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1606

Решение № 1606

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1606

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:

 

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

ІI тр.

IIІ тр.

IV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-299

0

-299

0

0

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-299

0

-299

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-299

-299

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-451

0

-451

0

0

- Внесен ДДС (-)

3701

-346

0

-346

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-346

-346

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-105

0

-105

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-105

-105

Помощи и дарения от страната

4500

750

0

750

0

0

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

750

0

750

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

750

750

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

0

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

106

0

106

0

0

получени трансфери /+/

6101

106

0

106

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

106

106

Трансфери м/у бюджети

6200

-106

0

-106

0

0

и сметки за средствата от ЕС (нето)

6202

-106

0

-106

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6202

-106

-106

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

0

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

0

0

0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

ІI тр.

ІІІ тр.

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

74

0

74

0

0

- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

74

0

74

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

74

74

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-74

0

-74

0

0

- Внесен ДДС (-)

3701

-74

0

-74

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-74

-74

Помощи и дарения от страната

4500

250

0

250

0

0

- текущи помощи и дарения от страната

4501

250

0

250

0

0

-Дирекция "Култура и туризъм"

250

250

Помощи и дарения от чужбина

4600

0

0

0

0

0

текущи помощи и дарения от Европейския съюз

4610

-1 600

0

-1 600

0

0

- Община Велико Търново

4610

-1 600

-1 600

текущи помощи и дарения от други международни организации

4650

1 600

0

1 600

0

0

- Община Велико Търново

4650

1 600

1 600

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

250

0

250

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

250

0

250

0

0

ТРАНСФЕРИ

§§

Всичко:

І тр.

ІІ тр.

ІІІ тр.

ІV тр.

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/

3100

2 000 000

0

2 000 000

0

0

- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)

3113

2 000 000

2 000 000

ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:

 

2 000 000

0

2 000 000

0

0

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

0

0

0

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

0

0

0

- Община Велико Търново

6109

-28 011

-28 011

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

400

400

- Център за социални услуги

6109

869

869

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

12 466

12 466

- Кметство Килифарево

6109

4 928

4 928

- Група кметства Килифарево

6109

2 848

2 848

- Кметство Самоводене

6109

6 500

6 500

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма

6400

9 924

0

9 924

0

0

получени трансфери /+/

6401

9 924

0

9 924

0

0

-Община Велико Търново

6401

4 997

4 997

- Кметство Килифарево

6401

4 927

4 927

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

9 924

0

9 924

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Временно съхр.с-ва и с-ва на разпор./нето/

8800

171 193

0

171 193

0

0

-събрани ср/ва и извършени плащания от/за сметки за СЕС (+/-)

8803

171 193

0

171 193

0

0

- Община Велико Търново

171 193

171 193

Друго финансиране - нето(+/-)

9300

0

0

0

0

0

Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)

9336

-100 572

0

-100 572

0

0

- Община Велико Търново

 

-100 572

 

-100 572

 

 

друго финансиране (+/-)

9339

100 572

0

100 572

0

0

- Община Велико Търново

 

100 572

 

100 572

 

 

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

171 193

0

171 193

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

2 181 367

0

2 181 367

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

2 181 367

0

2 181 367

0

0

 

 

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

2 374 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 874 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

500 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1 228 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

1 228 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

359 лв

Център за социални услуги

869 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

12 816 лв

Група 3 Култура

12 816 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

100 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

12 716 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

16 418 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-7 118 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-16 466 лв

Група кметства Килифарево

2 848 лв

Кметство Самоводене

6 500 лв

2. Функция 3 Образование

11 485 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

11 585 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-100 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

-123 120 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-123 120 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

2 340 195 лв

Група 1 Жилищно строителство

2 298 687 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

2 305 687 лв

Кметство Ресен

-7 000 лв

Група 2 Опазване на околната среда

41 508 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

31 653 лв

Кметство Килифарево

9 855 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

7 000 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

7 000 лв

- в т. ч.:

Кметство Ресен

7 000 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-33 493 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-89 493 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-89 493 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

56 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

56 000 лв

7. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

-30 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-30 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

2 164 949 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

2 181 367 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

2 181 367 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение       №1520/30.04.2015 г., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1606-3.pdf)1606-3.pdf[Обяснителна записка]93 Kb
Изтегляне на файла (1606-priloj1.pdf)1606-priloj1.pdf[Приложение № 1]150 Kb
Изтегляне на файла (1606-riloj2.pdf)1606-riloj2.pdf[Приложение № 2]61 Kb