Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1609

Решение № 1609

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Удължаване на срокът за управление на Общинското еднолично търговско дружество „Царевград Търнов” ЕООД, ЕИК 104 593 509

 

РЕШЕНИЕ № 1609

 

1. На основание чл.50, ал.2 във връзка с чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет удължава Договора за управление на Цветомир Иванов Бояджив, живущ в гр. Велико Търново, ул. „Тракия”, № 5, ЕГН 7512041542, л.к № 644058499/18.04.2012г., МВР – Велико Търново/ за Управител на „Царевград Търнов” ЕООД, ЕИК593 509 за срок от 3(три) години, считано от 02.08.2015г. до 02.08.2018г. включително.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ