Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1610

Решение № 1610

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Удължаване на срокът за управление на Общинското еднолично търговско дружество „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104 521 208

 

РЕШЕНИЕ № 1610

 

1. На основание чл.50, ал.2 във връзка с чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет удължава Договора за управление на Методи Стефанов Петров, живущ в с. Присово, Община Велико Търново, ЕГН 7001295362, л.к. № 605813619/27.01.2010г.-МВР – Велико Търново/ за Управител на „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104 521 208 за срок от 3(три) години, считано от 19.09.2015г. до 19.09.20018г. включително.      

      

2. Възлага на Кмета на Община В.Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ