Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 47

Решение № 47

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба


РЕШЕНИЕ № 47


1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:
- общинско място с площ от 79 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №4952/20.09.2011 г., представляващо 79/509 идеални части от УПИ І-2092 от строителен квартал 329а по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Георги Димитров Медникаров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Иванов Войводата” №26. Съгласно КККР на гр. Велико Търново имотът е с идентификатор №10447.511.640.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от УПИ І-2092 от строителен квартал 329а по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 79 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 10 744 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Георги Димитров Медникаров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Иванов Войводата” №26.  

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши  необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                /НИКОЛАЙ АШИКОВ/