Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1612

Решение № 1612

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София,ЕИК 121086224 на 10.07.2015 г

 

РЕШЕНИЕ № 1612

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 и чл. 226 от Търговския закон, чл. 2, чл. 12, ал.1 и ал.3, т.1 и т. 2, чл. 37 и чл. 43, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното годишно Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК 121086224 на 10.07.2015 г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.4 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.5 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.6 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.7 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.8 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.9 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.10 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.11 от дневния ред - да се гласува „за”.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1, чл. 36 и чл. 43 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК 121086224 на 10.07.2015г., Мариян Стефанов Маринов, ЕГН 7108291589, л.к. № 640285159, издадена на 14.06.2010г. от МВР гр. Велико Търново, Директор дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико Търново.

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 от ТЗ, чл. 2, чл. 37 и чл. 43, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 11.07.2015г. /следващия ден/ след проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК 121086224 на 10.07.2015г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ