Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1615

Решение № 1615

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

 

РЕШЕНИЕ № 1615

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следния недвижим имот:

 

- земя – ½ идеална част от застроен имот с идентификатор №10447.518.124 по КККР на гр. Велико Търново, целият от 1 806 кв.м. /стар идентификатор ПИ №2135, кв. 321 по ПУП на гр. Велико Търново/ и самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10447.518.124.1.1, съставляващ втори етаж със ЗП 338 кв.м., находящ се в сграда №1 – масивна двуетажна сграда, построена 1951 г., разположена в поземлен имот с идентификатор №10447.518.124. За имота е съставен акт за публична държавна собственост №3705/21.06.2011 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ