Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1616

Решение № 1616

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на Община Велико Търново на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична държавна собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1616

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на Община Велико Търново на безвъзмездно право на управление по реда на чл.15 ал.1 и ал.2 изречение първо от ЗДС и чл.6 ал.2 от ППЗДС, върху част от имот публична държавна собственост, за който е съставен АПДС №3092/17.07.2007 г., а именно: помещение, разположена на първи етаж от сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. «Никола Габровски» №23 /сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново/, представляващо бивша столова с площ от 54 кв.м. с прилежащи складово помещение с площ от 10,70 кв.м., кухня с площ от 20,10 кв.м., коридор с площ от 5,60 кв.м. и коридор с площ от 17.60 кв.м., за срок от 10 години за нуждите на социална услуга «Обществена трапезария».

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по предоставяне на община Велико Търново на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична държавна собственост, за който е съставен АПДС №3092/17.07.2007 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ