Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1617

Решение № 1617

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на помещения – общинска собственост за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, проект по ОП РЧР 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”

 

РЕШЕНИЕ № 1617

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свое решение № 1111 по протокол 65 от 24.04.2014 год. в частта на т.І.5 и т.І.6. В останалата си част решението остава непроменено.

2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 2 от Закона за социалното подпомагане, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с цел създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашната среда.

3. Великотърновски общински съвет дава съгласие Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда да бъде разкрит в помещения общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 18 (СК „Ивайло”), представляващи:

       - офис помещение № 1

       - офис помещение № 7

       с обща площ 35,20 кв.м. за срок, не по- кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ