Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1618

Решение № 1618

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Преобразуване на имот в публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1618

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 т.3 и чл.6 ал.2 от ЗОС, чл. 2, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет обявява за публична общинска собственост недвижим имот, находящ се в с. Хотница, представляващ сграда със ЗП в размер на 56 кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена през 1976 г., състояща се от 1 бр. помещение и склад, попадаща в УПИ ІІ „за озеленяване и обществено обслужване” от строителен квартал 51а по плана на с. Хотница.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по съставяне на акт за публична общинска собственост за недвижимия имот, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ