Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1620

Решение № 1620

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1620

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за промяна предназначението на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

 

- имот №43253.0.325 в землището на с. Леденик, с площ от 31,764 дка, вид територия: територия на транспорта, НТП: местен път – дължина на трасето в засегнатия имот – 15,369 л.м., площ на ограничения в ползването /сервитути/ в засегнатия имот – 61,88 кв.м.;

- имот №43253.0.306 в землището на с. Леденик, с площ от 31,333 дка, вид територия: територия на транспорта, НТП: местен път – дължина на трасето в засегнатия имот – 94,971 л.м., площ на ограничения в ползването /сервитути/ в засегнатия имот – 379,90 кв.м.;

- имот №43253.58.11 в землището на с. Леденик, с площ от 6,103 дка, вид територия: земеделска територия, НТП: полски път – дължина на трасето в засегнатия имот – 84,444 л.м., площ на ограничения в ползването /сервитути/ в засегнатия имот – 337,81 кв.м.;

 

във връзка с проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №058003, местност „Бамбалово дере”, землище с. Леденик, община Велико Търново, парцеларен план за външно трасе за електрозахранване, план-схема за електрозахранване - промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - „предимно производствена зона”. Предвижда се изграждане на полигон и гаражи, а електрозахранването ще се осъществи след изграждането на собствен трафопост в имота. Проектът е разгледан и приет с решение №29 по протокол №3 от 29.04.2015 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „СТАРТ-97” ООД, гр. Велико Търново, ул. „Славянска” №2, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. „СТАРТ-97” ООД, гр. Велико Търново, ул. „Славянска” №2, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ