Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 48

Решение № 48

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година


ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура.

 

РЕШЕНИЕ № 48


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде сключен договор с "МОБИЛТЕЛ' ЕАД гр. София, ул. Кукуш № 1, сграда М2 за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част от поземлен имот № 012037 по картата на възстановената собственост на землище с. Големаните, общ. В. Търново, с площ 0,300 дка, изоставена нива с обща площ 10,971 дка, VI категория, местност Могилищник, актуван с АОС № 5016/24.11.2011 г., за разполагане на базова станция от национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM-TDMA, за срок от 10 /десет/ години, при годишна наемна цена 1200 /хиляда и двеста лева/.
2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                /НИКОЛАЙ АШИКОВ/