Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1622

Решение № 1622

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1622

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-2633/28.04.2015 г. ,,ИППМП - д-р Банкова” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Леденик, сградата на Здравна служба, с обща площ - 24,00 кв.м. /в т.ч. кабинет-15 кв.м. и чакалня - 9 кв.м./, при месечна наемна цена   19,00 лв., с предназначение лекарски кабинет.

           

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ