Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1624

Решение № 1624

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1624

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94-НН-471/27.04.2015 г., от д-р Нина Тодорова, Управител на ЕТ ,,АИППМП лек.к-т д-р Нина Тодорова” гр.Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Велико Търново, ул.,, Деню Чоканов” № 8 /сградата на Здравна служба/, с обща площ - 26,57 кв.м. / в т.ч. 1 бр.лекарски кабинет № 7 -16,67 кв.м. и спомагателни помещения – 9,97 кв.м., при месечна наемна цена 34,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ