Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г. Решение № 1629

Решение № 1629

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ II (нов УПИ I) – за ”жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.162 (стар,нов 162 Б) по плана на гр.Велико Търново и одобряване на техническо задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ II (нов УПИ I) – за ”жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.162 (стар,нов 162 Б) по плана на гр.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1629

            

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ,чл.124-б, ал.1 ЗУТ ,чл.125, ал.1 от ЗУТ, заявление от „ГАРАНТИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.”Моско Москов” № 19 , с управител Стоян Иванов Стоянов / вх. регистрационен индекс и дата 5300-4558 от

31.07.2014г./ писмо с изх.2095 от 07.07.2014г.на РИОСВ гр.Велико Търново и Решение №116 от Протокол № 8/24.09.2014 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Стоян Иванов Стоянов в качеството си на управител и представляващ „ГАРАНТИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново , ул.”Моско Москов” № 19, за изработване ЧИ на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ II (нов УПИ I) – за ”жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.162 (нов кв.162 Б) по плана на гр.Велико Търново- изграждане на обслужваща улица и тротоари за сметка на УПИ II кв.162( нов УПИ I кв.162Б) ; обособяване от кв.162 на два нови квартала-162А и 162Б; като УПИ II от кв.162 става УПИ I от кв.162Б; обособяване на самостоятелни УПИ за озеленени паркоместа- УПИ XXVIII „за паркинг” кв.162 , УПИ II „за паркинг” кв.162A и УПИ XXIX „за паркинг” кв.106; запазване на предвидената застройка в новообразувания УПИ I от кв.162Б, без промяна характера и начина на застрояването.

 

2. Дава разрешение за изработване ЧИ на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ II (нов УПИ I) – за ”жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.162 (нов кв.162 Б) по плана на гр.Велико Търново- изграждане на обслужваща улица и тротоари за сметка на УПИ II кв.162 ( нов УПИ I кв.162Б) ; обособяване от кв.162 на два нови квартала -162А и 162Б; като УПИ II от кв.162 става УПИ I от кв.162Б; обособяване на самостоятелни УПИ за озеленени паркоместа- УПИ XXVIII „за паркинг” кв.162 , УПИ II „за паркинг” кв.162A и УПИ XXIX „за паркинг” кв.106; запазване на предвидената застройка в новообразувания УПИ I от кв.162Б, без промяна характера и начина на застрояването.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ